Publicaties

Cremers, R.C.J. (2023)
Energielabel C Kantoren
Bouwrecht, juli 2023

Inhoud
Per 1 januari 2023 zouden kantoren minimaal energielabel C moeten hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Hoe staat het hiermee?

Cremers, R.C.J. (2022)
Beroep op verjaring grond
Bouwrecht, juni 2022

Inhoud
De bespreking van een recent arrest van het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2022:107). Hierin komt het hof met het begrip ‘onrechtmatige toestand’ (art. 3:314 lid 2 BW) dat eerder door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:2743) werd gebruikt.

Cremers, R.C.J. (2021)
Zelfbewoningsplicht  
Bouwrecht, juni 2021

Inhoud
De zelfbewoningsplicht: in de akte staat dat de koper/erfpachter bijv. drie jaar lang de woning zelf moet bewonen en niet mag verkopen.

Cremers, R.C.J. (2011)
Het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht
Bouwrecht, juni 2011

Inhoud
In een wetsvoorstel tot wijziging van de Awb ten behoeve van het vereenvoudigen van het bestuursprocesrecht wordt onder meer het relativiteitsvereiste geïntroduceerd.
Dit voorstel van wet is op 24 juli 2010 bij de Tweede Kamer ingediend en op 16 november 2010 is het verslag vastgesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als laatste officiële bekendmaking.
Het toepassen van een in het bestuursprocesrecht neergelegd relativiteitsvereiste (bij de inhoudelijke behandeling van het beroep) heeft als gevolg dat een belanghebbende die ontvankelijk is verklaard niet langer alle gronden succesvol kan aanvoeren die tot het oordeel kunnen leiden dat aan het betreffende besluit (naar inhoud of wijze van totstandkoming) juridische gebreken kleven.
De wetgever heeft de intentie om met de introductie van het relativiteitsvereiste in het bestuursprocesrecht diverse (infrastructurele) projecten sneller de benodigde bestuursrechtelijke procedures te laten doorlopen. Deze projecten kunnen niet langer ´stilgelegd’ worden door belanghebbenden die in beroep komen tegen besluiten die niet dienen ter bescherming van hun belangen.
In dit artikel komt aan de orde wat het relativiteitsvereiste inhoudt, waar het vandaan komt, hoe er mee om wordt gegaan in de jurisprudentie en hoe het terecht is gekomen in het genoemde wetsvoorstel.
Ook is het interessant om kennis te nemen van de argumenten van de voor- en tegenstanders van het relativiteitsvereiste, omdat de meningen hierover nogal verdeeld zijn.

Cremers, R.C.J. (2009)
Kredietcrisis in de bouw, Arjan ter Mors in gesprek met Elco Brinkman d.d. 7 mei 2009
Bouwrecht, juli 2009

Inhoud
Mr. drs. Leendert Cornelis (Elco) Brinkman in zijn hoedanigheid van voorzitter van Bouwend Nederland in gesprek met mr. A. ter Mors, advocaat (partner), bij Kienhuishoving advocaten te Enschede, tevens lid van de redactieraad van het maandblad Bouwrecht van Kluwer over de kredietcrisis in de bouw.

Cremers, R.C.J. (2006)
Gemeenten slingeren in de aanbestedingsjungle
Cobouw, 30 augustus 2006

Inhoud
De uitkomsten van de bouwenquête zijn bekend, de aannemers worden nu afgerekend, maar hoe zit het met de gevraagde professionaliteit van de opdrachtgevers? Daar moet volgens Rissa C.J. Cremers nog het nodige aan verbeterd worden, gezien ook de Nalevingsmeting 2002 waaruit bleek dat onder andere gemeenten niet alle geldende aanbestedingsregels volgen. Het projectplan ‘Transparant Aanbesteden’ kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Publicatie prof. mr. J.M. Hebly e.a., (2010)
Uitvoeringsregels aanbesteding
Den Haag, SDU 2010
mede auteur
ISBN: 9789012571487

Inhoud
Uitvoeringsregels aanbesteding geeft in beknopte bewoordingen toelichting en commentaar op de geldende aanbestedingsregelgeving. Deze regelgeving is neergelegd in het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass). De toelichting ziet op de officiële uitleg van de wetgever, inclusief de commentaren van een deskundige redactie. Het resultaat is een korte, bondige en toegankelijke uitleg van de geldende aanbestedingsvoorschriften.
Handige verwijzing naar Wetsvoorstel Aanbestedingswet
Aan het slot van ieder artikel is een verwijzing opgenomen naar de overeenkomstige bepaling in het wetsvoorstel Aanbestedingswet (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 440). Dit wetsontwerp betreft een nagenoeg ongewijzigde herziene implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke sectoren (2004/18/EG) en de nutssectoren (2004/17/EG). De voorliggende uitgave zal dus ook na de inwerkingtreding van dat wetsontwerp zijn waarde behouden.

Publicatieprof. mr. J.M. Hebly e.a., (2009)
Uitvoeringsregels in de bouwpraktijk
Den Haag, SDU 31 maart 2009
mede auteur
ISBN: 9789012130448

Inhoud
Een handzame bundeling van samenhangende regelingen met korte toelichting. SR2 - het uitgebreide losbladige standaardwerk - kan niet (eenvoudig) worden meegenomen naar de bouwplaats of een spreekkamer. 'Uitvoeringsregels bouwpraktijk' komt tegemoet aan deze wens en bundelt de regelgeving.
Het bundelt voor de ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject de wettelijke regeling voor dienstverlening (de 'opdracht' van titel 7:7 BW), onder meer van toepassing op de dienstverlening door architecten en raadgevend-ingenieurs, met de door deze beroepsgroepen veel gehanteerde algemene voorwaarden (DNR).
En op het vlak van de uitvoering van bouwwerken bevat het de wettelijke regeling voor aanneming van werk (titel 7:12 BW) met de belangrijkste set algemene voorwaarden in de bouw (UAV). Die regelgeving wordt vervolgens artikelsgewijs toegelicht op een korte, bondige en toegankelijke wijze.
Het resultaat is een overzichtelijke uitgave voor de praktijk met regelgeving en toelichting voor de juridische vormgeving van de ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject.