Algemene voorwaarden

Hier onder leest u de algemene voorwaarden van RCR Juridisch Advies.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. RCR Juridisch Advies is een eenmanszaak waarin mw. mr. R.C.J. Cremers cliënten van juridisch advies voorziet op het gebied van grondbeleid, vastgoedrecht en bestuursrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met RCR Juridisch Advies worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen op www.rcrjuridischadvies.nl, liggen ter inzage bij RCR Juridisch Advies, gevestigd te Huissen 6851 RA aan de Tabakshof 2.

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever RCR Juridisch Advies de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende diensten te verrichten. Zo nodig wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en RCR Juridisch Advies.
 2. Alle opdrachten aan RCR Juridisch Advies worden met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door RCR Juridisch Advies en het staat RCR Juridisch Advies vrij – onder haar verantwoordelijkheid – een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet direct of indirect aan RCR Juridisch Advies zijn verbonden.
 3. RCR Juridisch Advies is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. RCR Juridisch advies staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Opdrachtgever staat toe dat RCR Juridisch advies en de door of vanwege RCR Juridisch advies bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de opdrachtgever en een opdracht van opdrachtgever betrekking hebbende gegevens delen met andere aan RCR Juridisch advies verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

Artikel 3 Identificatieplicht en informatieverstrekking

 1. RCR Juridisch Advies is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( = Wwft ) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. RCR Juridisch Advies kan in voorkomende gevallen van opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. RCR Juridisch Advies is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 2. Opdrachtgever dient RCR Juridisch Advies tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan RCR Juridisch Advies kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 4 Honorarium

 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Het basis uurtarief bedraagt € 145,00 exclusief BTW. RCR Juridisch Advies heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.
 3. Naast het honorarium zal RCR Juridisch Advies de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten in rekening brengen.
 4. Over alle door RCR Juridisch Advies verrichte diensten is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.
 5. In beginsel zal maandelijks een tussentijdse declaratie worden verzonden. RCR Juridisch Advies is gerechtigd bij aanvang van de diensten van opdrachtgever betaling van een voorschot (terzake honorarium vermeerderd met BTW) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of einddeclaratie.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van facturen van RCR Juridisch Advies dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.
 3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is RCR Juridisch Advies gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.
 4. Alle (buiten) gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

Artikel 6 Opschorting diensten

 1. Indien een factuur van RCR Juridisch Advies niet, niet tijdig, of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is RCR Juridisch Advies gerechtigd de diensten ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door RCR Juridisch Advies voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
 2. RCR Juridisch Advies is gerechtigd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde (inclusief rente en kosten) is voldaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor RCR Juridisch Advies rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding indien RCR Juridisch Advies voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door RCR Juridisch Advies te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van RCR Juridisch Advies onder die verzekering.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van RCR Juridisch Advies jegens opdrachtgever beperkt tot:
 3.     a. enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade èn
 4.     b. het honorarium dat is gedeclareerd in de desbetreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro) exclusief BTW.
 5. Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.
 6. RCR Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. RCR Juridisch Advies kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
 7. RCR Juridisch Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingsadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en /of deskundigen.
 8. Bij de uitvoering van een opdracht mag RCR Juridisch Advies mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan RCR Juridisch Advies zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan RCR Juridisch Advies worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van RCR Juridisch Advies van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door RCR Juridisch Advies uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart RCR Juridisch Advies en personen die niet direct of indirect aan RCR Juridisch Advies zijn verbonden (haar hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die RCR Juridisch Advies ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de rechtsverhouding tussen RCR Juridisch Advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en RCR Juridisch Advies kennis te nemen. Niettemin heeft RCR Juridisch Advies het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever voor te leggen.